Jednostavna nabava – uređenje i opremanje plaže “Skrivena luka”, faza II

Poziv na dostavu ponuda

Plan uređenja i opremanja plaže_

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 grupa A Troškovnik

Prilog 2 grupa B Troskovnik

Prilog 2 grupa C Troskovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Skip to content