Prostorni plan uređenja Općine Lastovo

Prostorni plan uređenja Općine Lastovo (pročišćeni tekst) (“Službeni glasnik Općine Lastovo” broj 5/20.)

Tekstualni dio:

iidppuo_lastovo_izvornik-procisceni

0_naslovnica

2_zahtjevi_javnopravnih_tijela

3_zahtjev_opcine

4_sazetak_prijedloga_plana

5_Izvjesce_o_javnoj_raspravi

6_suglasnost_h_vode

7_suglasnost_Morh

8_suglasnost_Min_polj_USLDI

9_zahtjev_opcine

11_izvjesce_o_ponovnoj_jr_cenzurirano

12_ocitovanje_mzoie

13_ocitovanje_hsume

14_ocitovanje_h_vode

15_ocitovanje_juzzpvdnz

16_ocitovanje_Zavod

17_prethodno_misljenje_mzoie

18_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuol

19_sufinanciranje_EU

A_misljenje_Zavoda

B_suglasnost_Mgipu

1a_namjena-plot

1b_promet-plot

2a_posta-plot

2b_elektro-plot

2c_vodoopskrba-plot

2d_odvodnja-plot

3a1_priroda-plot

3a2_bastina-plot

3a3_stanista-plot

3B_posebna-ogranicenja-u-koristenju-plot

3C_posebne-mjere-uređenja-i-zastite-plot

4-A_PASADUR

4-B_LASTOVO

4-C_UBLI

4-D_SKRIVENA-LUKA

Tekstualni dio:
Prostorni plan uređenja Općine Lastovo – obrazloženje plana Prostorni plan uređenja Općine Lastovo – odredbe za provođenje

Dokumentacija: 1A_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA – Prostori i povrsine za razvoj i uredjenje2A_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Pošta i telekomunikacije2B_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Elektroenergetika 2C_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Koristenje voda 2D_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Odvodnja otpadnih voda 3A1_UVJETI KORISTENJA I_ZASTITE PROSTORA – Prirodna bastina i ekoloska mreza 3A2_UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA – Graditeljska bastina 3B_UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA – Ogranicenja u koristenju 3C_UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA – Posebne mjere uredjenja i zastite 4A GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Pasadur, Prehodisca, Jurjeva Luka 4B GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Lastovo,Zaklopatica 4C GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Ubli 4D GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Skrivena Luka

 

Ciljane izmjene i dopune PPUOL Tekstualni dio CID   

Urbanistički plan uređenja mjesta Lastovo – dokumenti upu_lastovo-odredbe-za-provodjenje upu_lastovo-tekst 1-koristenje i namjena povrsina 2-1-promet 2-2-elektornicke-komunikacije 2-3-vodoopskrba-i-odvodnja 2-4-elektroopskrba 3-1-uvjeti 3-2-urbana-pravila 4-nacin-i-uvjeti-gradnje 5-oblici-koristenja  

Urbanistički plan uređenja naselja Ubli – dokumenti UPU_dijela naselja Uble_OBRAZLOZENJE UPU_dijela naselja Uble_ODREDBE 1-koristenje-i-namjena-povrsina 2-1-promet 2-2-elektroopskrba-elektronicke-komunikacije 2-3-vodoopskrba-odvodnja 3-1-uvjeti-koristenja-graditeljska-prirodna-bastina 3-2-podrucje-primjene-posebnih-mjera 4_nacin gradnje 5_oblici koristenja  

Urbanistički plan uređenja poslovne zone Uble – dokumenti UPU_poslovna zona Uble_OBRAZLOZENJE UPU_poslovna zona Uble_ODREDBE UPU_poslovna zona Uble_uvodni dio 1-koristenje-i-namjena-povrsina 2-1-promet 2-2-elektroopskrba-elektornicke-komunikacije 2-3-vodoopskrba-odvodnja 3-1-zastita-kulturne-bastine 3-2-uvjeti-mjere 4_nacin gradnje 5_oblici koristenja  

Urbanistički plan uređenja turističke zone naselja Ubli/Zaglav – dokumenti UPU_Zaglav_ odredbe UPU_Zaglav obrazloženje 1_namjena 17-12 2.1_promet 2.2_struja_ek 2.3_voda_kanalizacija 3_1 uvjeti_bastina 3_2_uvjeti_zastita 4_nacin i uvjeti gradnje 5_plan preparcelacije  

Detaljni plan uređenja proširenja groblja u naselju Lastovo – dokumenti DPU-PROSIRENJA-GROBLJA-U-NASELJU-LASTOVO 1-detaljna-namjena-povrsina 2-1-plan-prometa 2-2-vodoopskrba-odvodnja 2-3-elektroopskrba 3-1-plan-parcelacije 3-2-plan-organizacije 3-3-detaljni-plan-organizacije 3-4-plan-pejsaznog-uredjenja 3-5-detaljni-plan-pejsaznog-uredjenja 3-6-zastita-prirodne-i-kulturne-bastine 4-1-plan-iskolcenja 4-2-detaljni-plan-iskolcenja 4-3-detaljni-nacrt-grobnice 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo (Službeni glasnik 3/17) – dokumenti iippuo_lastovo_izvornik B_suglasnost_ministarstva 0_naslovnica 1_sazetak_prijedloga_plana 2_izvjesce_o_jr 3_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidPPUOL A_pozitivno_misljenje_Zavoda_za_prostorno_uredjenje_DNZ 4a 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a1 3a2 3b 3c

 Urbanistički plan uređenja Turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena (Službeni glasnik 3/17) – dokumenti upu_T1_LN_izvornik A_suglasnost_Ministarstva 0_naslovnica 1_sazetak_prijedloga_plana 2_izvjesce_o_javnoj_raspravi 3_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_upu_jurjeva_luka_kremena 4_sazetak_prijedloga_plana 5_izvjesce_o_javnoj_raspravi 6_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_dopuna

4_NAČINI I UVJETI GRADNJE 1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2.1_Prometna i ulična mreža 2.2_Elektroenergetika i telekomunikacije 2.3_Vodoopskrba 2.4_Odvodnja otpadnih voda 3.1_Prirodna baština i krajobraz 3.2_ Arheološka baština 3.3_Oblici korištenja

Skip to content