Projekti Općina

Projekti 2021.

Općina Lastovo je kao osnivač i vlasnik zgrade Dječjeg vrtića na adresi Homac 5, Lastovo, osigurala sredstva za njegovo opremanje putem projekta pod nazivom „Dječji vrtić Lastavica“ koji je sufinanciran u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2 ”Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

Projektom su opremljene sobe dnevnog boravka Dječjeg vrtića namještajem i igračkama, kuhinja te dječje igralište.

Ukupna vrijednost projekta je 346.953,75 kuna.

Projekt se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Intenzitet potpore iznosi 90% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih na temelju Plana nabave, dok se preostalih 10% sufinancira iz proračuna Republike Hrvatske. Temeljem Odluke o dodjeli sredstava KLASA: 440-12/20-19-02/0282, URBROJ: 343-1603/01-21-016 od 10. prosinca 2021. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je Općini Lastovo dodijelila potporu u iznosu od 266.362,35 kuna.

Cilj projekta je unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Lastovo. Provedbom projekta Dječji vrtić raspolagat će obnovljenom i adekvatnom opremom čime će se povećati kvaliteta sadržaja i atraktivnost ustanove te poboljšati uvjeti za provođenje odgojno-obrazovne aktivnosti na ruralnom području.

Opremanjem Dječjeg vrtića zadovoljavaju se potrebe i zaposlenika i krajnjih korisnika – djece i roditelja, čime se, kao rezultat projekta, poboljšava kvaliteta življenja na području Općine Lastovo, a time i stvaraju preduvjeti za lokalni gospodarski razvoj.

Prijavljeni projekti 2021.

1. PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME

Na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme – JO ZO 2/2021, prijavljeno je dana 26. srpnja 2021. godine sufinanciranje komunalne opreme sukladno ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. Jedna od mjera za sprečavanje nastanka otpada koja je definirana Planom je promicanje kućnog kompostiranja. U Općini Lastovo postoje dobri preduvjeti za razvoj sustava kompostiranja u vlastitim vrtovima. Proizvedeni kompost se tako može iskorištavati na mjestu njegove proizvodnje, odnosno vlastitom vrtu. Stoga je planirana nabava vrtnih kompostera te kućnih kompostera za kućanstva bez okućnice. Nadalje, jedna od mjera za ispunjavanje cilja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada definirana Planom je nabava opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Stoga se planira nabaviti nedostajuća komunalna oprema – kontejneri i balirka (preša) za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a koja bi se postavila na za to uređeni plato na odlagalištu otpada Sozanj. Procijenjeni iznos nabave navedene opreme iznosi 736.762,50 kune, od čega bi sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosilo 589.410,00 kuna (80%), a udio Općine Lastovo 147.352,50 kuna (20%).

2. PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Na Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) – ZO-4/2021 Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijavljeno je dana 16. kolovoza 2021. godine sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na tri lokacije: prostor bivšeg „Srelišta“, k.č.z. 9743/113 i k.č.z. 9743/65 K.O. Lastovo, prostor bivšeg vojnog odlagališta, k.č.z. 9743/99 K. O. Lastovo te prostor „Farme“, k.č.z. 6743/111 K.O. Lastovo. Procijenjeni iznos opravdanih troškova po Javnom pozivu (izrada Plana sanacije, troškovi provedbe sanacije te troškovi stručnog nadzora) iznosi 728.500,00 kuna, od čega bi sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosilo 582.800,00 kuna (80%), a udio Općine Lastovo 145.700,00 kuna (20%).

3. PROGRAM SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA SOZANJ

U sklopu sanacije odlagališta otpada Sozanj, od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, zatraženo je dana 18. kolovoza 2021. godine sufinanciranje nabave prijeko potrebnog rabljenog kompaktora u visini od 90%. Na taj način omogućilo bi se daljnje odlaganje komunalnog otpada na sada punom odlagalištu otpada Sozanj, a do uspostave i početka rada Centra za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sukladno informativnoj ponudi, iznos rabljenog kompaktora iznosi 1.350.000,00 kuna, od čega bi sufinanciranje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iznosilo 1.215.000,00 kuna, a udio Općine Lastovo 135.000,00 kuna (10%).

Projekti 2015.

Predstavljanje projekta Zajedno za prirodu i okoliš

Prijavljeni projekti 2015.

Ministarstvo turizma – Predstavljanje projekta Trg lastovskog poklada

Plan financiranja i realizacije – Lastovo

                  Ostvareno sufinanciranje u iznosu od 500.000,00 kuna

Ministarstvo turizma – Predstavljanje projekta Javna multidisciplinarna infrastruktura – Ubli

Plan financiranja i realizacije – Ubli

                  Nije ostvareno sufinanciranje po navedenom Javnom pozivu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – komunalno vozilo

                  Ostvareno sufinanciranje u visini 80% temeljem Odluke Fonda  od 26. veljače 2015.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – komunalna oprema; podzemni kontejneri

                  Ostvareno sufinanciranje u visini 80% temeljem Odluke Fonda

HTZ – Revitalizacija šetnice kroz Lastovo (dio Master projekta “Otvoreni muzej Lastovo”)

                Nije ostvareno sufinanciranje po navedenom Javnom pozivu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije – Revitalizacija ljetnog kina – Ubli

                       Ostvareno sufinanciranje u iznosu od 145.128,00 kuna.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije – Pješačke staze (šetnice) – Korita, Barje, Pasadur

                       Ostvareno sufinanciranje u iznosu od 1.082.907,00 kuna.

Europski socijalni fond – Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

                       Nije ostvareno sufinanciranje.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Autobusna stajališta 2015 .

                        Nije ostvareno sufinanciranje.
                 Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (eng. Feasibility Study with cost – benefit analysis – CBA) podizanja    energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije u području općine Lastovo –
                        Ostvareno sufinanciranje u iznosu 80% ukupno opravdanih troškova projekta.

 Javni poziv za prikupljanje ponuda

 Plan gospodarenja otpadom

Interreg Med

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – sustav javnih bicikala na otoku Lastov

                  Ostvareno   sufinanciranje u iznosu od 80 %.
Ministarstvo kulture – Izrada konzervatorskih osnova za Knežev dvor – Palac 09/2015.

 Akcijski plan za 2016. godinu – Razvojna strategija Općine Lastovo 2014. – 2020.

 
Skip to content