17.01.2020.

10°C

Odluke i pravilnici

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-načinu-postupanja-s-napuštenim-i-izgubljenim-životinjama-i-divljim-životinjama-08.07.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 28.01.2019.

Odluka o komunalnom doprinosu 28.01.2019.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 28.01.2019. i Odluka o komunalnoj naknadi 20.11.2018.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 20.11.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje 17.04.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 17.04.2018.

Odluka o izmjenama Odluke i Odluka o komunalnom redu 17.04.18.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu JUO 19.09.2018. i 17.12.2018. i Pravilnik o unutarnjem redu JUO 12.04.2018.

Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 30.01.2018.

Odluka o lokalnim porezima 14.11.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 14.06.2017.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Opcinskog vijeca Opcine Lastovo 29.06.2018.

Poslovnik Općinskog vijeća 29.04.13.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opcine Lastovo 29.06.2018.

STATUT Općine Lastovo 16.04.13.

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

PRAVILNIK o stipendiranju učenika 06.09.13. 

ODLUKA o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga u Dječjem vrtiću – 12. listopada 2015.

ODLUKA o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, 08.05.2015.

PRAVILNIK o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05. 

Odluka o zakupu poslovnog prostora_11.05.10.  

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Plan djelovanja civilne zastite

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE LASTOVO

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lastovo

Prilog 1 . Karta prijetnji

Prilog 2. Karta rizika – potresi

Prilog 3. Karta rizika – poplave

Prilog 4. Karta rizika – mraz

Prilog 5. Karta rizika – susa

Prilog 6. Karta rizika – pozari otvorenog tipa

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LASTOVO

Plan gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine