Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu nabave “Konzervatorsko-restauratorski radovi izrade kamene preslice crkve Sv. Mihovila”

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2. Troskovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Izvod iz Izvedbenog projekta za sanaciju crkve Sv. Mihovila na Lastovu Ureda Vojnovic d.o.o

Skip to content