Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu nabave ” Pješačke ograde – ulica sv. Kuzme i Damjana”

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Skip to content