JEDNOSTAVNA NABAVA – Poziv na dostavu ponude u predmetu nabave – “Sanacija krova – Plesna sala”

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troskovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Skip to content