JEDNOSTAVNA NABAVA – Poziv na dostavu ponude u predmetu nabave – “Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka” Lastovo, faza II.”

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1-Ponudbeni list

Prilog 2-Troškovnik

Prilog 3-Izjava o nekažnjavanju

Skip to content