Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu “Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na području Općine Lastovo”

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. Popis izvršenih usluga

Prilog 5 Nerazvrstane ceste

Skip to content