Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu “Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na području Općine Lastovo”

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4 Popis izvršenih usluga

Prilog 5 Nerazvrstane ceste

Skip to content