Jednostavna nabava – uređenje i opremanje plaže u “Skrivenoj Luci” faza II, grupa A i B

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2.a Troškovnik

Prilog 2.b Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Skip to content